Díky realizaci projektu „CESTY k INKLUZI“ (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000172, OP VVV), jehož nositelem je Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, se nám ve Strašicích daří aplikovat změny v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatřenía zavádět nástroje inkluzivní podpory, které respektují odlišnosti i práva každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu. V tomto školním roce máme v rámci uvedeného projektu  ve škole mnoho kroužků.

Do těchto aktivit, kde vládne matematika či český jazyk, se mohli zapojit žáci jak z prvního, tak i druhého stupně. Jedním z nich je i  Matematická dílna -  Matematický šikula. Kroužek je zaměřen na přípravu žáků na přijímací zkoušky na střední školu. Je určen pro žáky 9. ročníkǔ. Ve skupině je šest žáků. Žáci řeší matematické úlohy, ve kterých opakujeme a zdokonalujeme jejich vědomosti a dovednosti v učivu matematiky 2. stupně ZŠ. Řeší úlohy z oblastí "celá čísla a zlomky, mocniny, převody jednotek, procenta, tabulky a diagramy, rovnice a slovní úlohy, geometrické výpočty, konstrukční úlohy, algebraické výrazy", didaktické testy z matematiky.

Matematické kroužky máme i pro děti z jiných ročníků. Žáci z pátých ročníků  si zde opakují  učivo zajímavou formou s použitím nejrůznějších didaktických her a pomůcek, které má škola k dispozici. Děti řeší slovní úlohy, procvičují si násobení, dělení i převody jednotek. Pracují samostatně, ve dvojicích i společně. Ke konci hodiny se už všichni těší na závěrečnou soutěž.

Možnosti upevnit si základní vědomosti z matematiky a procvičit si matematické postupy při řešení různých matematických úloh, ale i formou hry objevit více než zajímavý svět matematiky využívá několik žáků 6. a 7. tříd v rámci Kroužku doučování z matematiky.  

"Šesťáci" se z tohoto důvodu scházejí každé pondělí, pravidelně několik minut po poledni, na 1,5 hodiny.  S ranním rozbřeskem, dvakrát do týdne na 0,75 hodiny, otvírá své dveře matematika zase "sedmákům", aby ukázala, že není tak hrozná a strašidelná, jak se mnohým na první pohled může zdát.

Kromě matematiky se v rámci projektu rozběhlo vedení kroužků Doučování z českého jazyka.Žáci  si zde procvičují a opakují učivo českého jazyka zábavnou formou. Luští nejrůznější směrovky a křížovky, vyplňují pracovní listy a soutěží. K dalším aktivitám patří čtení s porozuměním nebo psaní krátkých textů na různá témata. Děti pracují nejen společně ve skupině, ale i ve dvojicích nebo samostatně. Ke zvýšení zájmu o práci slouží množství didaktických pomůcek školy. Důležitou součástí Dílen je četba. Při výuce jsou využívány nejrůznější metody práce s vybranými literárními texty, jako například interpretační rozhovor, práce s bílými místy, metoda vnitřního monologu, metoda pětilístku nebo tvůrčí psaní.

Tento projekt nám výrazně pomáhá ke zvýšení kvality výchovy a vzdělávání a proinkluzivnosti.   

Sestavila Mgr. Peterková Věra, zástupkyně školy