Projekt „Poznej svůj okres“ – Vybrané vnější geologické děje ve Strašicích V přírodopise v 9. ročníku se žáci převážně učí o neživé části přírody. Dozvídají se, z čeho je tvořena Země a její jednotlivé části. Seznámili se i s nerosty. V kapitole o horninách , petrologii, se učili o složení a vzniku hornin. Učí se o změnách, které probíhaly a probíhají na zemském povrchu i uvnitř Země, a čím jsou tyto změny způsobovány. Výsledky těchto změn mohou žáci pozorovat i ve svém okolí, přímo ve své obci ve Strašicích. Cílem projektu je, aby žáci nalezli místo blízko svého bydliště, kde se projevuje vybrané exogenní (vnější) působení sil na horniny. Tuto horninu co nejblíže určili. Toto místo naleznou s pomocí GPS přístrojů, kde budou uloženy trasové body (stanoviště), na kterých se pomocí pracovních listů seznámí se základními pojmy z exogenní dynamiky. Následně pomocí mapové mikroregionální aplikace “Atlas” zaznamenají místo zkoumání v katastru obce Strašice. Případně doplní o fotografie, svoje postřehy a tipy. Tímto si žáci sami v terénu objasní základní poznatky z kapitoly o vnějších silách, které působí na horniny. Přímo v místě kde žijí, tedy v obci Strašice. Projekt je rozdělen do několika vyučovacích hodin. V první hodině jsou žáci seznámeni, jak funguje GPSka, a jak s ní pracovat. Následující tři vyučovací hodiny jsou realizovány v terénu. Žáci ve dvou skupinách s dozorem, půjdou dle GPS přístroje hledat stanoviště, kde budou ukryty i pracovní listy, až dorazí do cíle. Závěrečný trasový bod je v místě, kde jsou obnaženy skály, a kde mohou sledovat působení vnější sily Země. Pátou vyučovací hodinu proběhne vyhodnocení a zaznamenání informací z terénní výuky do mapové aplikace. Učivo o exogenní dynamice kromě přírodopisu zasahuje i do dalších předmětů:  fyzika – práce s GPS přístroji;  zeměpis – určování zeměpisné polohy, práce s mapou;  matematika - odhad a měření vzdáleností v mapě obce, měřítko mapy;  informatika - práce s PC a mapovou aplikací, vyhledávání informací;  Metodická doporučení, závěr Projekt je nastaven tak, že je možné ho realizovat v jakémkoli ročním období. Jako překážku lze považovat vysokou sněhovou pokrývku. Ideální doba pro realizaci jsou jarní měsíce, kdy je příznivé počasí a tematicky souhlasí se ŠVP ZŠ K. Vokáče ve Strašicích. Na tento projekt by bylo možné navázat řadou dalších tématicky souvisejících celků např. rušivá činnost vody, která se projevuje zejména na horním toku řeky, kde má řeka větší spád a vymílá koryto do hloubky a do stran – krásný příklad Padrťského potoka na území Strašic. Velkým přínosem tohoto projektu je skutečnost, že teoretické poznatky z učebnice si mohou žáci ověřit v terénu přímo v okolí svého bydliště. Tento projekt také výrazně podporuje přirozené vazby mezi řadou předmětů.