V letošním školním roce probíhalo na ZŠ Karla Vokáče ověřování projektu “Poznej svůj okres - mikroregionální atlasy”. Projekty pro jednotlivé předměty a třídy vytvořili za pomoci výukového portálu Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje sami učitelé, aby obohatili znalosti svých žáků o našem okresu.

     Třída 5. A se do projektu s názvem „Poznej svoji obec Strašice“ zapojila v rámci výuky vlastivědy, kde žáci probírají učivo o své obci. Seznamují se s místem svého bydliště, učí se jednoduché orientaci v okolní krajině a na základě svých zkušeností popisují památky v obci, významné budovy, silniční síť, přírodu a krajinu. Přitom pracují s fotografiemi, pohledy a jednoduchými plánky obce. Seznamují se rovněž s polohou obce v rámci regionu (kraj, okres). V rámci projektu se tato tématika obohacuje o práci se složitějšími druhy map, opomenuty nejsou ani významné osobnosti obce (Karel Vokáč).

     Cílem projektu bylo s pomocí mapové mikroregionální aplikace  IMAP vytvořit poznávací stezku po významných místech obce Strašice. Projekt byl rozdělen do čtyř vyučovacích hodin. Ve třech hodinách žáci pracovali pod vedením učitele v učebně informatiky s IMAP formou individuální nebo skupinové práce a vypracovávali pracovní list. Čtvrtou vyučovací hodinu proběhla naučně poznávací vycházka obcí se zastávkami u jednotlivých bodů  -  významných míst v obci.

     Žáky práce s mapou i pracovními listy velmi zaujala, neboť se jednalo o pro ně známá místa, která byla v mapě obce podrobně popsána, lokalizována a opatřena fotografiemi. V projektu se uplatnily mezipředmětové vztahy formou prolínání učiva z historie, literatury, vlastivědy a informatiky. Cíle projektu bylo dosaženo a žáci si prohloubili své dosavadní znalosti a dovednosti.

 

Mgr. Marcela Paulová