Naše Základní škola Karla Vokáče se nachází v pohoří Brdy v malebné obci Strašice. Škola je spádová, navštěvují ji žáci z obcí Strašice,Těně, Cheznovice a Dobřív. Škola je úplná s prvním až devátým postupným ročníkem. Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 299 žáků. Součástí školy je jídelna s možností zakoupení svačin a obědů. Děti mají příležitost navštěvovat v ranních i odpoledních hodinách mimo vyučování dvě oddělení školní družiny.
Součástí školy je prostorná tělocvična vybavená dostatečným množstvím nářadí a náčiní. Škola má nové víceúčelové hříště, které slouží k využití pro sportovní hry – basketbal, volejbal, malá kopaná, házená, florbal a tenis. Škola využívá také fotbalové hřiště Spartaku Strašice s doskočištěm. V okolí školy jsou dobré terénní podmínky pro výuku Tv, tělovýchovné a poznávací vycházky a výlety. 

Škola je vybavena dílnou pro praktické činnosti a využívá také vlastní pozemky se skleníkem k pěstování a ošetřování plodin a rostlin.

 

Škola má odbornou učebnu fyziky, přírodopisu, zeměpisu, jazykové učebny na I. a II. stupni a chemickou laboratoř.  I v oblasti estetické výchovy jsou žákům k dispozici učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy a rodinné výchovy. Ve škole funguje rovněž žákovská knihovna.
V době volna a přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy uvnitř budovy a školního dvora po dohodě s vyučujícími. Na prvním stupni jsou třídy doplněny koutky na hraní.
Všechny třídy a kabinety jsou vybaveny PC, které jsou zapojeny do sítě. Mají volný přístup na internet, používají tiskárnu i kopírku.


Velká pozornost je věnována integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Tito žáci jsou plně integrováni a navštěvují speciální výuku pro nápravu poruch učení a dle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Máme ve škole i děti cizích státních příslušníků, i ty jsou úspěšně integrovány .
Škola pořádá kulturní a poznávací exkurze, zúčastňuje se pravidelně divadelních představení a akcí pro děti. Žáci naší školy se úspěšně zapojují do sportovních, přírodovědných, výtvarných, jazykových a jiných soutěží a olympiád. Děti mají možnost účasti na různých besedách, které probíhají jako součást vyučování. Učitelé pravidelně pořádají tělovýchovné vycházky a sportovní dny pro všechny žáky. Žákům školy je dána možnost docházet do mnoha různě zaměřených zájmových kroužků. Žáci prvního stupně navštěvují kurzy plavání v plaveckém bazénu v Hořovicích. Lyžařský kurz je připravován pro žáky sedmých ročníků. Součástí výuky jsou projektové dny a pracovní dílny k významným svátkům a tradicím.


Dny otevřených dveří jsou pořádány pro rodiče a veřejnost, pro děti z MŠ a zájemce ze spádových obcí. Rodiče mohou využívat konzultační dny. které jsou každý měsíc.