logo EU a MŠMT

                       Pro zákonné zástupce

 

Úkolem pro naše žáky 9.ročníku je nyní odeslat (nejlépe doporučeně ) přihlášky na střední školy  a to tak, aby do 1.3.2021 již na školách tyto dokumenty byly doručeny.

Dále až budou vědět naši žáci, kam byli přijati, sdělí toto u nás ve škole výchovné poradkyni.

Následuje :

 podání zápisového lístku a to takto:

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.  Zápisový lístek obdrží každý žák u nás ve škole- bude ještě upřesněno.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.